Linå & Omegns Husholdningsforening

Medlemskontingent 2020/21: 100 kr.

og 102 kr. via MobilePay

                                                                                                                               

Bankkonto Nordea Bank: 2380 0166 349 354

MobilePay nr. 79701 

Ved indbetalinger:

Husk at skrive dit navn og adresse, og hvad betalingen vedrører.

Historie

Uddrag fra Linaa sogns historie af H. Ilum Petersen

“På initiativ af kvinder bosat her i området, blev Linå Husholdningsforening stiftet omkring 1930.

Dens opgave var at lære husmødre om rigtig ernæring og oplære de unge piger i husligt arbejde. I vinterhalvåret samledes de unge piger til undervisning i madlavning, og der blev afholdt kurser i tilskæring og syning for både piger og husmødre.

Foreningen har haft studiekredse og håndarbejdskurser. I det hele taget, har den taget opgaver op, som har tilknytning til et hjem.

Omkring 1940 anskaffede foreningen således et apparatur til fremstilling af æblemost. Det foregik på den måde, at man samledes på en gård, og de kvinder der ønskede at få deres nedfaldsæbler anvendt, kom med dem, og i fællesskab fik man lavet en sund drik på stedet.

Dette arbejde er dog for længst overtaget af mosterierne.

I Laven skole samledes hver vinter, med stor tilslutning, kvinder til gymnastik. Hver sommer er der en udflugt, ligesom der til jul er et julemøde.”


Vedtægter for Linå og Omegns Husholdningsforening

 Formål:

 • At skabe/styrke det lokale netværk
 • At give mulighed for sociale gode oplevelser
 • At give informative og gerne lærerige oplevelser
 • At styrke sundheden
 • At skabe/styrke den lokale interesse for at fremme lokalsamfundets udvikling
 • At skabe kontakter mennesker imellem
 • At fremme et aktivt lokalt samfund

Hvem kan være medlem:

Kvinder og mænd fra området.

Kontingent:

Fastsættes af bestyrelsen og opkræves af denne

Kontingentet bestræbes betalt inden generalforsamlingen i oktober.

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling som skal varsles 10 dage forinden, holdes hvert år i oktober måned. Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning ved formanden
 3. Regnskab ved kasserer
 4. Valg af bestyrelsen
 5. Valg af suppleant
 6. Valg af revisor
 7. Forslag
 8. Eventuelt

Bestyrelsen:

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, de vælges for 2 år ad gangen. Hvilket vil sige, at 2 er på valg i ulige år, og 3 er på valg i lige år.

Bestyrelsen fordeler selv posterne, formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Der vælges en suppleant hvert år.

Forslag:

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før.

Ekstraordinær generalforsamling:

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et bestyrelsesflertal eller 25% af medlemmerne ønsker det.

Skriftligt forlangende herom skal indgives til formanden, som så indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen skal bekendtgøres mindst 10 dage inden.

Ændringer af vedtægterne/lovene kan kun ske ved afstemning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 10 dages mellemrum.

Den sidste afholdte generalforsamlings beslutning er gyldig, når mindst ¾ af de mødte, stemmer for forslaget.

Protokol:

Forhandlingsprotokollen føres af sekretæren, eller et andet medlem af bestyrelsen.

Økonomisk ansvarlig:

Bestyrelsen er i fællesskab ansvarlig for foreningens midler og økonomiske forpligtelser.

Kun kassereren har hæveadgang til foreningens konti.

Regnskabet går fra 1. september til 31. august.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Ansvarlig:

Det er formanden med mindst 1 bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse, der tegner foreningen.

Foreningens ophør:

Et totalt ophør kan kun ske efter en ekstraordinær generalforsamling.

Ved totalt ophør af foreningen beslutter bestyrelsen hvilken/hvilke af lokalområdets børne/ungdomsforeninger (sport, spejder og lign.) der skal have evt. aktive midler.

——

Godkendt af generalforsamlingen den 9. oktober 2003

Godkendt af ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2003

Ændringer i foreningens punkt om foreningens ophør er foretaget den 27. april 2009.

Godkendt ekstraordinær generalforsamling 18. november og 2. december 2009.

Ophør med udstedelse af medlemskort og ændring af regnskabsår godkendt på generalforsamling  7. oktober og ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2015.

I bestyrelsen:

                                                                                                                               

Medlemskontingent 2020/21: 100 kr. og 102 kr. via Mobilepay

                                                                                                                               

Bankkonto Nordea Bank: 2380 0166 349 354

MobilePay nr. 79701 

Ved indbetalinger:

Husk at skrive dit navn og adresse, og hvad betalingen vedrører.